Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Dąbrówce Wielkiej 

 

 

Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Dąbrówce Wielkiej ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Dąbrówce Wielkiej

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Zakład Komunalny w Dąbrówce Wielkiej, ul. Kościelna 6/8, 95-100 Zgierz

2. Określenie stanowiska:

Główny Księgowy, umowa o pracę 1 etat

3.Wymagania niezbędne:

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego,
2)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)  niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4)  nieposzlakowana opinia, 
5)  spełnienie jednego z poniższych warunków:

- ukończenie ekonomicznych  jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości,
- ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości,
- wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
- posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanych na podstawie odrębnych przepisów.

4.  Wymagania dodatkowe:

1)  co najmniej 5 letnie doświadczenie  zawodowe na stanowisku głównego księgowego w zakładzie budżetowym,
2)  umiejętność samodzielnego przygotowania i sporządzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
3)  znajomość przepisów z zakresu prawa finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, ZUS,  podatków, kadr i płac,
4)  znajomość przepisów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
5)  obsługa komputera i znajomość programów:  Comarch ERP OPTIMA,  Płatnik, GUS, Bank,
6)  prawo jazdy kat. B,
7)  odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyspozycyjność.

5. Zakres wykonywanych zadań ma stanowisku:

1)  prowadzenie rachunkowości zakładu,
2)  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3)  dokonywania wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4)  sporządzanie deklaracji podatkowych : CIT, VAT,
5)  sporządzanie sprawozdawczości,
6)  sporządzanie planu finansowego,
7)  sporządzanie bilansu zakładu,
8)  sporządzanie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
9)  bieżąca realizacja budżetu,
10)  prowadzenie rejestrów VAT,

 

6. Informacja o warunkach pracy:

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca w budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w Dąbrówce Wielkiej. Stanowisko związane z pracą przy komputerze.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu listopadzie 2017r. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Dąbrówce Wielkiej wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych osiągnął 6%.

8. Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny,
2)  CV z adresem do korespondencji i nr telefonu kontaktowego,
3)  kserokopie świadectw pracy, 
4)  kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
5)  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
6)  oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
7)  oświadczenie  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8)  dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego w Dąbrówce Wielkiej, w terminie do dnia 08.01.2018r.od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00  do 15 00   lub przesłać pocztą na adres: Gminnego Zakładu Komunalnego w Dąbrówce Wielkiej, ul. Kościelna 6/8, 95-100 Zgierz (decyduje data wpływu do GZK).

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w GZK”.

Dokumenty złożone po  upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający określone w ogłoszeniu wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie spotkania w celu przeprowadzenia dalszej procedury naboru.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.

Dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016r.,  poz.902 ze zm.)”.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku  Gminnego Zakładu Komunalnego w Dąbrówce Wielkiej ul. Kościelna 6/8 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zgierz.  

 

Załączniki

Treść ogłoszenia

Data: 2017-12-29 10:55:37 Rozmiar: 224.46k Format: .pdf Pobierz

Informacja o wynikach naboru

Data: 2018-01-11 11:31:07 Rozmiar: 143.05k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 419
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Zgierzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Dynek
Osoba odpowiedzialna za informację : Mirosław Burzyński - Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Dąbrówce Wielkiej
Czas wytworzenia: 2017-12-29 10:55:37
Czas publikacji: 2018-01-11 11:31:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak