Obwieszczenie Wójta Gminy Zgierz znak: ZŚ.6220.11.2017 z dnia 11 stycznia 2018 r. dotyczące postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

 

WÓJT GMINY
ZGIERZ
ZŚ.6220.11.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w skrócie k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 w nawiązaniu do art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zwanej w skrócie ustawą oośw związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5122 E – ul. Długa w Rosanowie gm. Zgierz (realizowanego na działkach nr ewid. 323/4, 323/3 i 1024/47 w obrębie Rosanów na terenie gminy Zgierz) Wójt Gminy Zgierz 

zawiadamia strony postępowania, że

  1. w związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ-I.4240.16.2018.AZi z dnia 10 stycznia 2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10 stycznia 2018 r.) pismem z dnia 11 stycznia 2018 r. znak: ZŚ.6220.11.2017 wezwał Inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia,

  2. zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ul. Łęczyckiej 4, 95-100 Zgierz, pokój nr 1, tel. (42) 716 25 15 wew. 101 w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8:00 – 16:00, wtorek w godzinach 8:00 – 17:00, w piątek w godzinach 8:00 – 15:00.

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 15 stycznia 2018 r.

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszczenie po ogłoszeniu
należy niezwłocznie odesłać na adres:
Urząd Gminy Zgierz
ul. Łęczycka 4
95-100 Zgierz

 

Załączniki

Treść obwieszczenia

Data: 2018-01-11 15:38:08 Rozmiar: 40.94k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 205
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Zgierzu
Osoba wprowadzająca informację : Paweł Dynek
Osoba odpowiedzialna za informację : Kaczmarek Barbara - Wójt Gminy Zgierz
Czas wytworzenia: 2018-01-11 15:38:08
Czas publikacji: 2018-01-11 15:38:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak