Zezwolenie na prowadzenie uprawy maku i konopi włóknistych 

 

 

GMINA ZGIERZ

 

KARTA INFORMACYJNA Nr ZŚ - 11

 

1.

Tytuł

Zezwolenie na prowadzenie uprawy maku i konopi włóknistych

2.

Kogo dotyczy

Podmiotu, który ma zamiar uprawiać mak lub konopie włókniste

3.

Wymagane dokumenty

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych

4.

Formularze / wnioski do pobrania

Formularz wniosku można pobrać w następujący sposób:

  1. Poprzez stronę BIP – http://bip.gminazgierz.pl w zakładce „Załatw sprawę”, kategoria – Ochrona środowiska oraz utrzymanie czystości i porządku.
  2. W siedzibie Urzędu Gminy – Biurze Obsługi Klienta – stanowisko nr 3, 4.

Wzór formularza opracowano w urzędzie.

5.

Opłaty

- 30 zł; ( na postawie art. 1 ust. 1 załącznika część III pkt 29 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1044)

Opłatę skarbową można wnieść przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy: 88 8783 0004 0019 1506 2000 0002 Bank Spółdzielczy w Zgierzu lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego mieszczącego się w Urzędzie Gminy Zgierz w Biurze Obsługi Klienta (brak możliwości płacenia kartą). Kasa czynna w godz.:

pon., śr., czw.- 8.00-15.30

wt.- 8.00-16.30

pt – 8.00-14.30.

6.

 

 

Jednostka

/stanowisko

 

Urząd Gminy Zgierz, 95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4,

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. 42 716-25-15 wew. 212

Ogólne informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta – stanowisko nr 4, tel. 42 714-28-34

7.

 

Miejsce składania dokumentów

 

Wniosek można złożyć następująco:

  1. Pocztą na adres: Urząd Gminy Zgierz, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz.
  2. Osobiście w siedzibie Urzędu Gminy  Zgierz - Biuro Obsługi Klienta – stanowisko nr 3, 4
  3. elektronicznie do Urzędu Gminy Zgierz poprzez ogólnie dostępną platformę e-PUAP (http://epuap.gov.pl.wps/portal)

 

8.

Termin załatwienia sprawy

 

Niezwłocznie.

W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna: art. 35 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

9.

Podstawa prawna

 

  1. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2069).
  2. art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.)

10.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi, 90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86 - za pośrednictwem Wójta Gminy Zgierz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna: art. 127-140 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096).

Za wniesienie odwołania od decyzji nie wnosi się opłaty skarbowej. 

11.

Uwagi i dodatkowe informacje

 

Do wniosku należy dołączyć:

a)       oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

b)       oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

c)       oświadczenia wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

d)       oświadczenia wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą upraw;

e)       przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw, zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 ze zm.) albo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych;

f)        w przypadku uprawy maku dodatkowo oświadczenie o dysponowaniem pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki).

12.

Klauzula informacyjna RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz.Urz. UE.L.2016.119.1), dalej: RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zgierz z siedzibą przy ul. Łęczyckiej 4, 95-100 Zgierz, tel.: (42) 716‑25-15, fax: (42) 716-45-54, e‑mail: ug@gmina.zgierz.pl.

2. Z Inspektorem danych osobowych Urzędu Gminy Zgierz można skontaktować się poprzez e-mail: iod@gmina.zgierz.pl.

3. Celem przetwarzania jest wydanie decyzji zezwalającej na  uprawę maku lub konopi włóknistych.

 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.)

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno-archiwalnymi.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Urząd Gminy Zgierz Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy KPA. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

Załączniki

Skan karty informacyjnej

Data: 2018-11-09 12:09:13 Rozmiar: 101.17k Format: .pdf Pobierz

Wniosek w formacie edytowalnym

Data: 2018-11-09 12:09:13 Rozmiar: 32.5k Format: .doc Pobierz

Wniosek w formacie PDF

Data: 2018-11-09 12:09:13 Rozmiar: 239.98k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 80
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Zgierzu
Osoba wprowadzająca informację : Artur Michalski
Osoba odpowiedzialna za informację : Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Małgorzata Godlewska
Czas wytworzenia: 2018-11-09 12:09:13
Czas publikacji: 2018-11-09 12:14:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak