Informacje o sołectwach jako jednostkach pomocniczych 

 
 
Jednostką pomocniczą Gminy jest sołectwo.

O utworzeniu, połączeniu i podziale sołectwa a także zmianie jego granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

1/ inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia sołectwa mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,

2/ utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie sołectwa musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

3/ projekt granic sołectwa sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami jego utworzenia,

4/ przebieg granic sołectwa powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne. 

Liczba odwiedzin : 1019
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Zgierzu
Osoba wprowadzająca informację : Henryka Werszynin
Osoba odpowiedzialna za informację : Henryka Werszynin
Czas wytworzenia: 2003-08-19 13:40:48
Czas publikacji: 2003-08-19 13:40:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak